آنالیز محیط جامد و سیال بر روی شناورهای دریایی

پروژه ها

Fluid solid interaction analysis of naval equipments