باز طراحی و بهینه سازی شاسی لوکوموتیو

پروژه ها

Redesign and optimisation of a locomotive chassis.