طراحی و ساخت فندر های لاستیکی اسکله و بندرگاه جهت ضربه گیری کشتی

پروژه ها

Design and fabrication of naval fenders in different sizes and shapes.